You are currently viewing የፊት ጭምብል አጠቃቀም በWHO!

የፊት ጭምብል አጠቃቀም በWHO!

Non-medical face mask usage b
Non-medical face mask usage by WHO

⬆️ለህክምና አገልግልት እንዲሆኑ ተደርገው ያልተሰሩ የጨርቅ ፊት ማስኮችን ስንጠቀም ማረግ ያሉብን እና የሌሉብን ነገሮች::

#WHO

Leave a Reply